Generation X – Turkey

Turkiye’de 1970 öncesi do?umlu herkes (…istisnalar hariç) Türkiye’nin kay?p neslidir. generation x’idir. Sisteme ve kanuna güvenmeyen,"al?p götürürler, geri getirmezler" e inanan, buna göre hareket ederek bunu desteklediklerinin fark?nda olmayan, 12 Eylül 1980 ‘den itibaren 5 seneyi s?k?yönetim denilen "temel hak ve hürriyetlerin kullan?lmas?n? geçici bir süre için s?n?rlayan" bir zindanda ya?am?? ve insan özgürlü?ünün üstünlü?üne inançlar? bu sebeple suresiz olarak tahrip ya da telef olmu?, karar mekanizmalar? i?levini yitirip temel güvenlik ihtiyaç?nda tak?l? kalan, s?k?yönetim sisteminin, öncesinin, ve sonras?n?n silinemez izlerini ta??yan ve modern Türkiye’de yeri olmayacak nesildir.(hakaret de?il) Atatürkçülük’ün 6 ilkesinden hangisinin "temel hak ve hürriyetleri destekledigini bularak konuyu daha iyi anlayabiliriz.

Posted in Uncategorized on September 17th, 2009 by na | | 0 Comments

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.